În conformitate cu Legea nr. 62/2018 modificată şi completată cu Legea 129/2020 privind combaterea Ambroziei:

Art. 1. – (1) Proprietarii sau detinatorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, cailor ferate, cursurilor de apa, lacurilor, sistemelor de irigatii si ai bazinelor piscicole au obligatia sa desfasoare lucrari de prevenire, combatere si distrugere a buruienii ambrozia, denumita stiintific Ambrosia artemisiifolia, pentru evitarea instalarii si raspandirii vegetatiei adventive invazive si eliminarea ei in cazul prezentei pe terenurile intravilane sau extravilane.

(2) In scopul distrugerii buruienii ambrozia si al prevenirii raspandirii acesteia, proprietarii sau detinatorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, cailor ferate, cursurilor de apa,
lacurilor, sistemelor de irigatii si ai bazinelor piscicole vor desfasura periodic, in perioada cuprinsa intre rasarirea acestei plante si aparitia primelor inflorescente, respectiv cel tarziu pana la data de 30 iunie a fiecarui an, lucrari de intretinere a terenurilor prin cosire, smulgere, erbicidare sau alte lucrari si metode specifice. Aceste masuri se mentin pana la sfarsitul perioadei de vegetatie a buruienii ambrozia.

(3) Beneficiarii lucrarilor de constructii au obligatia ca pe terenurile afectate de lucrari sa ia masurile necesare pentru evitarea instalarii sau raspandirii buruienii ambrozia.

(4) Lucrarile de intretinere a terenului in vederea combaterii buruienii ambrozia in ariile naturale protejate stabilite de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se fac potrivit planului de management al ariei naturale protejate.

Art. 2. – In vederea stabilirii solutiilor corespunzatoare pentru combaterea buruienii ambrozia, Ministerul Mediului impreuna cu Ministerul Sanatatii si Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale desfasoara anual campanii de informare si constientizare impreuna cu parteneri locali, stabilind masurile ce se impun pentru limitarea ariei de extindere a acestei specii invazive si eradicarea acestei plante.

Art. 3. – (1) Nerespectarea prevederilor art. 1 de catre proprietarii sau detinatorii de terenuri, beneficiarii lucrarilor de constructii, administratorii drumurilor publice, cailor ferate, cursurilor de apa, lacurilor, sistemelor de irigatii si ai bazinelor piscicole constituie contraventie si se sanctioneaza cu avertisment.

(2) Constituie contraventie nerespectarea prevederilor din avertisment de catre proprietarii sau detinatorii de terenuri, beneficiarii lucrarilor de constructii, administratorii drumurilor
publice, cailor ferate, cursurilor de apa, lacurilor, sistemelor de irigatii si ai bazinelor piscicole si se sanctioneaza cu amenda de la 750 lei la 5.000 lei pentru persoanele fizice si cu amenda de la 5.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele juridice.

(3) Limitele amenzilor contraventionale prevazute la alin. (2) se actualizeaza prin hotarare a Guvernului.

Art. 4. – Contraventiilor prevazute la art. 3 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 5. – Verificarea si constatarea nerespectarii de catre proprietarii sau detinatorii de terenuri, beneficiarii lucrarilor de constructii, administratorii drumurilor publice, cailor ferate,
cursurilor de apa, lacurilor, sistemelor de irigatii si ai bazinelor piscicole a dispozitiilor art. 1, precum si aplicarea sanctiunilor potrivit prevederilor art. 3 se fac de catre o comisie mixta,
constituita prin ordin al prefectului, formata din specialisti desemnati din cadrul directiilor pentru agricultura judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, comisariatelor judetene ale Garzii Nationale de Mediu, directiilor judetene de sanatate publica si autoritatii publice locale pe a carei raza teritoriala se face controlul.

Close Search Window